1ος Διαγωνισμός Καινοτομίας XR Cosmos

Εισαγωγή

To Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 1ου Διαγωνισμού Καινοτομίας στο πλαίσιο του Προγράμματος ολοκληρωμένων εφαρμογών eXtended Reality, XR Cosmos με γενικό τίτλο: «Λύσεις εκτεταμένης πραγματικότητας στις προκλήσεις του σήμερα», με σκοπό να αναδείξει και να επιβραβεύσει πρωτότυπες ιδέες βασισμένες στις νέες τεχνολογίες, προωθώντας, παράλληλα, την καινοτομία και την ελληνική νεοφυή επιχειρηματικότητα τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. 

O διαγωνισμός εντάσσεται στις δράσεις του Προγράμματος XR Cosmos, ο οποίος υλοποιείται από το Κέντρο Έρευνας, Ανάπτυξης και Αριστείας του Ιδρύματος και πλαισιώνεται από ένα ολοκληρωμένο φάσμα πρωτοβουλιών, όπως τη συνεργασία με διεθνή fora και Οργανισμούς, τη διασύνδεση με διεθνείς Ερευνητικούς Φορείς και Ιδρύματα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη και την υλοποίηση συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης.

Νεοφυείς επιχειρήσεις, ομάδες αλλά και φυσικά πρόσωπα καλούνται να παρουσιάσουν τις ιδέες τους, οι οποίες θα συμβάλουν στην ανάπτυξη πρωτοπόρων συστημάτων και εφαρμογών.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:

 • Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, για διάστημα 28 ημερών, από 1 έως και 28 Μαρτίου 2022, εδώ. Οι προτάσεις θα αποτελούνται από παρουσίαση, η οποία θα περιλαμβάνει την περίληψη της ιδέας και τη λύση εικονικής ή επαυξημένης πραγματικότητας, που προτείνεται, το ζήτημα, που αντιμετωπίζεται ή το πρόβλημα, που επιλύεται, σύντομη ανάλυση της αγοράς, που καλύπτει και τη συμπλήρωση σύντομου ερωτηματολογίου.

Οι προτάσεις, που θα κατατεθούν, θα αξιολογηθούν από Ειδική Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από θεσμικούς παράγοντες, εκπροσώπους ελληνικών και διεθνών επενδυτικών σχημάτων, διακεκριμένα στελέχη της τεχνολογίας και καινοτομίας, καθώς και από μέλη της ερευνητικής, επιχειρηματικής και εκπαιδευτικής κοινότητας.

 • Στη δεύτερη φάση του Διαγωνισμού, οι διακριθέντες θα έχουν στη διάθεσή τους έναν μήνα για να αναπτύξουν την ιδέα τους, παρουσιάζοντας το «πρωτότυπο» (prototype) της ιδέας τους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των πρωτοτύπων.

Την ίδια ημέρα, η επιτροπή του Διαγωνισμού θα επιλέξει τους τρεις νικητές, οι οποίοι θα λάβουν χρηματικό έπαθλο και θα περάσουν αυτομάτως στον τελικό του μεγάλου Διαγωνισμού, στον οποίο θα συμμετέχουν και οι νικητές των επί μέρους διαγωνισμών στους τομείς του Πολιτισμού, Τουρισμού, Εκπαίδευσης, Υγείας, Μέσων και Ψυχαγωγίας, οι οποίοι θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Για τους νικητές του πρώτου Διαγωνισμού Καινοτομίας προβλέπονται μεταξύ άλλων στοχευμένες δράσεις στήριξης, όπως παροχή εξοπλισμού, δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, ένταξη στη Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων, αλλά και δυνατότητα εύρεσης επιχειρηματικών κεφαλαίων μέσα από την επαφή με υποψήφιους επενδυτές.

Ο τελικός εντάσσεται στις παράλληλες δράσεις του 1ου Διεθνούς XR Cosmos Συνεδρίου, το οποίο προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο 2022, όπου ερευνητές, δημιουργοί, επιχειρηματίες, επενδυτές και θεσμικοί παράγοντες από την παγκόσμια κοινότητα θα διαμορφώσουν ένα νέο πεδίο ανάπτυξης ιδεών, διασύνδεσης και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Καλείστε να διαβάσετε με προσοχή τους παρόντες όρους πριν υποβάλετε τη συμμετοχή σας. Η συμμετοχή συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, η δε αποδοχή τους αποτελεί προϋπόθεση της εγκυρότητας της συμμετοχής.

Αντικείμενο και Θέμα του Διαγωνισμού Καινοτομίας XR Cosmos.

 • Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι: «Λύσεις εκτεταμένης πραγματικότητας στις προκλήσεις του σήμερα».

 • Η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες πραγματοποιείται μέσω email.

 • Η οργανωτική επιτροπή του Διαγωνισμού Καινοτομίας XR Cosmos είναι αρμόδια για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών του Διαγωνισμού.

Δικαιώματα & Προϋποθέσεις συμμετοχής διαγωνιζόμενων

 1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του παρόντος και τη σχετική δέσμευση των συμμετεχόντων.

 2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό καινοτομίας με δικαίωμα στα έπαθλα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 18 ετών και άνω (κατά την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού).

 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό είτε ατομικά είτε ως ομάδες. Κατά την εγγραφή θα πρέπει να δηλώνεται ο εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας. Για τη δήλωση των προσωπικών στοιχείων των μελών ομάδας, ο εκπρόσωπος εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση εκάστου εξ αυτών για το σκοπό του διαγωνισμού, την οποία και θα θέτει στη διάθεση των διοργανωτών εφόσον ζητηθεί.

 4. Οι ενδιαφερόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις θα μπορούν να διαγωνιστούν μόνο ως ομάδα ατόμων (φυσικών προσώπων).

 5. Άτομα και νομικά πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις, θα μπορούν να λάβουν μέρος μόνο στο συμμετοχικό και όχι στο διαγωνιστικό μέρος του Διαγωνισμού, δηλαδή οι ομάδες τους δεν είναι επιλέξιμες για τα χρηματικά έπαθλα της διοργάνωσης:

  1. Νομικά πρόσωπα.

  2. Οι εργαζόμενοι ή εταίροι των διοργανωτών.

  3. Πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους εργαζόμενους ή εταίρους των διοργανωτών

  4. Πρόσωπα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

 6. Φυσικά πρόσωπα κάτω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτουν την έγγραφη συναίνεση του κηδεμόνα τους.

 7. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό και η πληροφόρηση γύρω από αυτόν θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στην σελίδα του XR Cosmos.

 8. Η υποβολή προτάσεων πριν και κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και η διαδικασία της φυσικής συμμετοχής πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα, χρησιμοποιώντας τη διεθνή ορολογία όπου αυτό απαιτείται.

 9. Οι συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές. To σύνολο του υλικού, μακετών, σχεδίων που θα παραχθούν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμο σε δημόσια προσβάσιμη διαδικτυακή σελίδα (www.xr-cosmos.gr).

 10. Οι διοργανωτές μπορούν σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού να ζητήσουν τα σχετικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.) για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, οι διοργανωτές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, διατηρούν δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού.

 11. Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του διαγωνισμού δε θα επιστρέφεται.

 12. Το κόστος προετοιμασίας κάθε είδους υλοποίησης επιβαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες.

 13. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προνοήσουν να διαθέτουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη συμμετοχή τους. Εξοπλισμός για την ανάπτυξη εφαρμογών δεν παρέχεται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.

 14. Οι συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.

 15. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού διατηρεί το δικαίωμα να εκθέσει κατά αποκλειστικότητα τις βραβευμένες συμμετοχές για ένα έτος, από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και ολοκλήρωσης του διαγωνισμού, εφόσον αυτές αποτελούν, ή μπορούν να μετατραπούν σε εκθέματα.

Αποκλεισμός διαγωνιζομένων

 1. Ο αποκλεισμός διαγωνιζομένων ανήκει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Οργανωτικής Επιτροπής.

 2. Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται να λάβουν μέρος με θεωρητικές, συμβουλευτικές λύσεις ή μελέτες, που δεν αποδεικνύουν τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής τους.

 3. Θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό προτάσεις ή άτομα, που παραβιάζουν τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικών δεδομένων, εμπορικού απορρήτου κλπ.

 4. Δεν γίνονται αποδεκτές προτάσεις, που βασίζονται σε υφιστάμενες μελέτες κάθε είδους.

Χώρος - Χρόνος Διεξαγωγής Διαγωνισμού

 1. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώσουν αλλαγές στο πρόγραμμα ή παρατάσεις σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού. Το χρονοδιάγραμμα θα παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού στο www.xr-cosmos.gr

 2. Το στάδιο προετοιμασίας της πρότασης και του πρωτοτύπου της 1ης και 2ης φάσης του διαγωνισμού γίνεται στον χώρο και στον χρόνο των διαγωνιζομένων τηρουμένων των χρονικών περιορισμών του διαγωνισμού.

 3. Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, για διάστημα δέκα ημερών, από 1 έως και 28 Μαρτίου 2022.

 4. Στη δεύτερη φάση του Διαγωνισμού, οι διακριθέντες θα έχουν στη διάθεσή τους ένα μήνα για να αναπτύξουν την ιδέα τους παρουσιάζοντας το «πρωτότυπο» των ιδεών τους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των πρωτοτύπων.

 5. Οι παρουσιάσεις και οι βραβεύσεις θα γίνουν στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού την ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί.

Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης

Οι προτάσεις, που θα κατατεθούν, θα αξιολογηθούν από Ειδική Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από θεσμικούς παράγοντες, εκπροσώπους ελληνικών και διεθνών επενδυτικών σχημάτων, διακεκριμένα στελέχη της τεχνολογίας και καινοτομίας, καθώς και μέλη της ερευνητικής, επιχειρηματικής και εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η Ειδική Επιτροπή αξιολογεί και επιλέγει για βράβευση εφαρμογές και υλοποιήσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης:

 1. Καινοτομία πρότασης

 2. Εφαρμοσιμότητα πρότασης

 3. Δυνατότητα ομάδας για υλοποίηση πρωτοτύπου

 4. Βαθμός σχετικότητας πρότασης με τη θεματολογία του διαγωνισμού

Τα αποτελέσματα και η τεκμηρίωση της βράβευσης ανακοινώνονται δημόσια ηλεκτρονικά ή μη. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα ένστασης κατά της επιλογής της κριτικής επιτροπής, καθώς και στην τελική εξειδίκευση/διαφοροποίηση των κριτηρίων οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Κυριότητα των εφαρμογών

Οι συμμετέχοντες ομάδες ή μεμονωμένα πρόσωπα διατηρούν την κυριότητα των όσων έχουν δημιουργήσει κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, έχοντας παράλληλα την αποκλειστική ευθύνη να μην παραβιάζουν τυχόν πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού διατηρεί το δικαίωμα να εκθέσει κατά αποκλειστικότητα τις βραβευμένες συμμετοχές για ένα έτος, από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, εφόσον αυτές αποτελούν, ή μπορούν να μετατραπούν σε εκθέματα.

Προσωπικά δεδομένα και Πνευματικά δικαιώματα

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και η αποδοχή των παρόντων όρων συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν, της σύνοψης / περιγραφικής παραγράφου – υλικού προς δημοσίευση, καθώς επίσης και του σύντομου βιογραφικού σε αρχείο που θα τηρείται από τους διοργανωτές όσο και για την επεξεργασία και χρήση των δεδομένων αυτών, αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια και την επίτευξη του σκοπού του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016).

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες συναινούν ως προς τη χρήση και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά τη δημοσίευση της εικόνας τους και του ονόματος τους, μέσω φωτογραφικού υλικού και υλικού βιντεοσκόπησης σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα (τηλεόραση, περιοδικά, Internet, social media όπως Facebook, LinkedIn, News App κτλ.) και σε κάθε άλλο μέσο που θα επιλέξουν οι διοργανωτές, στο πλαίσιο προώθησης και διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς και της παράδοσης των Βραβείων, χωρίς να διατηρούν καμία αξίωση ή απαίτηση για τη συγκεκριμένη χρήση, συμπεριλαμβανομένης και της ανάρτησης των Προτάσεων Συμμετοχής και του υλικού που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος XR Cosmos www.xr-cosmos.gr, κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα.

Οι συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωμα αμοιβής ή/και ανταλλάγματος για οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες χρήσεις.

Όσον αφορά στο νικητή του Διαγωνισμού και τους τυχόν επιλαχόντες αυτού, το Ίδρυμα ενημερώνει ότι το ίδιο θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Βραβείου.

Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες ή το νικητή του Διαγωνισμού ή και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016), οι τελευταίοι μπορούν να αποστείλουν το σχετικό αίτημα τους στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση info@xr-cosmos.gr

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού συμμορφώνεται με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Το Ίδρυμα Μείζονος σέβεται και προστατεύει την ιδιωτικότητά σας και δεσμεύεται ότι τα προσωπικά σας στοιχεία αποθηκεύονται και τυγχάνουν επεξεργασίας με ασφαλή τρόπο.

Οι διοργανωτές δηλώνουν ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τις υποβαλλόμενες στον παρόντα διαγωνισμό συμμετοχές ως προς την τήρηση των διατάξεων της πνευματικής ιδιοκτησίας και για τον λόγο αυτό στηρίζονται αποκλειστικά στην δήλωση των συμμετεχόντων περί τήρησης από αυτούς των διατάξεων περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους όρους του διαγωνισμού, της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και σε περίπτωση παραβίασης δικαιώματος τρίτου προσώπου οποτεδήποτε κι αν αυτό γίνει γνωστό, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα είτε να αποκλείσουν τον συμμετέχοντα από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού (σε περίπτωση που ανακαλυφθεί πριν την απονομή του βραβείου) είτε να ανακαλέσουν την απόφασή τους περί ανάδειξης του συγκεκριμένου συμμετέχοντος ως νικητή και να αιτηθούν από εκείνο/εκείνη την επιστροφή του βραβείου καθώς και την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας προκλήθηκε λόγω της παραβίασης των παρόντων όρων είτε σε τρίτο πρόσωπο είτε στους ίδιους τους διοργανωτές.